Akıllı Ulaşım Sistemleri

Kent trafiğinin gözlemlenmesi elde edilen bilgiler ışığında sürücü, yolcu ve yayaların bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi amacı ile kurulan Ulaşım Yönetim Merkezi'nin işletilmesini sağlamak.

Mevcut ana arter yol ağının etkin ve verimli bir şekilde kullanımını temin için, Ulaşım Yönetim Merkezi'nden kent trafiğinin gözlemlenmesi ve kontrolü amacı ile Trafik Gözlem ve Denetim Kameraları, Radar Dedektörler, Sensörler, Değişken Mesaj Panoları (VMS, VTS) ve benzeri sistemlerden oluşan Akıllı Ulaşım Sistemlerini ve altyapısını yapmak veya yaptırmak, sürekliliğini ve teknolojik gelişimini sağlamak.

Yürütmekle yükümlü olduğu hizmetlerde kalite ve verimliliğin sağlanması amacı ile gerekli gözlem, kontrol, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek.

UKOME ve UTK kararları gereği; ana arter yol ağları üzerlerinde yer alan kavşaklarda Sinyalizasyon Sistemlerini tesis etmek veya ettirmek, tesisi yapılan sistemlerin bakım, onarım ve işletimini sağlamak.

Yatay ve Düşey Trafik İşaretleme

Ana arter yol ağı üzerinde ilgili kurum (UKOME, UTK, AYKOME vb.) kararları gereğince Yatay ve Düşey Trafik işaretlemelerini yapmak veya yaptırtmak, yapımı tamamlananların bakım ve onarımlarını yaparak veya yaptırarak sürekliliklerini sağlamak.

İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde mevcut standartlara ilave edilecek trafik işaretlerinin standart, anlam, nicelik ve nitelikleri ile diğer esaslarını belirlemek ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak mevcut standartta gerekli değişiklikleri yaptırmak.

Trafik Eğitim ve Toplum Bilinçlendirme

Trafik bilinci ve etkinliğinin geliştirilmesi amacı ile müdürlük personeline, örgün eğitim kurumlarında eğitim alan öğrenciler ile vatandaşlara ilgili birim ve kurumlar ile koordinasyonu sağlayarak gerekli trafik eğitiminin verilmesine yardımcı olmak.

Trafik Eğitim ve Toplum bilinçlendirme çalışmalarında kullanılmak amacı ile Trafik Eğitim Pisti Projelerini hazırlamak ve hazırlanan projelerin yapımını ve işletimini sağlamak.

Performans, Yatırım Programı ve Diğer

Her takvim yılına ait müdürlük yatırım programını hazırlamak ve karara bağlanması amacı ile ilgili makamlara sunmak.

Yatırım Programı dâhilinde ihalesi yapılacak işlere ait dosyaları hazırlamak.

İhalesi gerçekleştirilen işlerin şartnamelerine uygun olarak yapımını takip ve kontrol etmek.

Belediye Başkanlık Makamı ve Daire Başkanlığınca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek.

  • ULAŞIM YONETIM MERKEZİ 4444 154
  • TRAFİK YOĞUNLUK HARİTASI
  • İBB CEP TRAFİK